Xina

Shangai

             French concession                                                                   Fuxing Road 1320                                  Fuxing Road 1370